Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van de familie Rinkes. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze website te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Hoewel de familie Rinkes tracht deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.

De familie Rinkes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

De familie Rinkes stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in de familie en een bezoek brengt aan deze website. De familie Rinkes stelt het zeer op prijs om reacties over deze website te ontvangen. Gebruik voor een reactie het contactformulier.


Gebruik van deze website

Diverse op of via deze website aangeboden informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De op of via deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel de familie Rinkes tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekt de familie Rinkes expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.


Derden

Wanneer de familie Rinkes hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Rinkes de op of via deze websites aangeboden producten en/of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De familie Rinkes aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door de familie Rinkes niet geverifieerd.


Intellectuele eigendomsrechten

De familie Rinkes behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rinkes of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

De familie Rinkes wil geen informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd via deze website ontvangen. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, enzovoort die wij van u ontvangen wordt door de familie Rinkes gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. De familie Rinkes behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

De familie Rinkes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of de familie Rinkes op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  2. de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Rinkes of aan u wordt gezonden;
  4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
  5. misbruik van deze website;
  6. verlies van gegevens of;
  7. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van alle familieleden van de familie Rinkes.


Toepasselijk recht

Op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter heeft de uitsluitende bevoegdheid om van alle geschillen met betrekking tot deze disclaimer of uw gebruik van deze website kennis te nemen.


Wijzigingen

De familie Rinkes behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de op of via deze website aangeboden informatie en in deze disclaimer, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de op of via deze website aangeboden informatie en deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.