Krijn Rinkes

Krijn RinkesJOURE, 6 Aug. Hedenmiddag omstreeks drie uur is alhier na een langdurig ziekbed overleden de heer KRIJN RINKES, die in deze plaats en in deze gemeente vele jaren lang een vooraanstaande persoonlijkheid is geweest.

De heer Rinkes is 14 Juni 1853 te Joure geboren en is steeds inwoner van deze plaats gebleven. Veel heeft hij in zijn lange leven mogen doen in het belang van zijn geboorteplaats. Ten eerste als penningmeester van de Nutsspaarbank alhier, in welke functie hij zijn vader, den heer Jan J. Rinkes, in 1907 is opgevolgd. Hij bleef als zoodanig werkzaam tot 1924.

Vele jaren lang was de heer Rinkes lid van den raad van Haskerland en daarvan langen tijd wethouder. In Dec. 1900 verkreeg hij zitting in den gemeenteraad, die hem op 16 Dec. 1909 benoemde tot wethouder, als opvolger van den heer K.W. Taconis. Enkele dagen later, 22 Dec. 1909, werd hij tevens benoemd tot ambtenaar van den burgerlijken stand.

In den gemeenteraad was het vooral het gasbedrijf, dat zijn vele belangstelling en medewerking had. Hij had van Mei 1902 tot 1 Jan. 1910 als raadslid zitting in de gascommissie, van welke commissie hij daarna als wethouder voorzitter werd. De omzetting van het gasbedrijf van particuliere tot gemeentelijke instelling, heeft hij mede mogen bewerken in ’t belang van de plaats. De heer Rinkes vervulde deze functies tot Mei 1917.

Aldus heeft de thans overledene belangrijk werk verricht ten bate van de gemeenschap. Hij was een uitnemend financier, die voorts in de hem toevertrouwde functies een practischen blik op de zaken toonde te bezitten.


K. Rinkes †

Oud-wethouder van Haskerland

Gisternamiddag overleed te Joure op 84-jarigen leeftijd, na een langdurige ziekte, de heer Krijn Rinkes, oud-wethouder der gemeente Haskerland.

De heer Rinkes werd 14 juni 1853 te Joure geboren. In 1900 werd hij gekozen als raadslid. In 1909 volgde hij den heer K.W. Taconis op als wethouder en ambtenaar van den burgerlijken stand. Tot Mei 1917 bleef hij deze functie vervullen. Van 1902 – 1910 was hij lid van de gascommissie, terwijl hij gedurende zijn wethouderschap nog als voorzitter van deze commissie bleef fungeeren. Hij was een ijveraar voor de gemeentelijke gasdistributie en heeft als zoodanig den overgang van het gasbedrijf naar de gemeente meegemaakt. De heer Rinkes was gedurende vele jaren thesaurier van de Nutsspaarbank, in welke functie hij zijn vader was opgevolgd.