Drs. Jan Innes Rinkes

Afschrift

Drs. Jan Innes RinkesUittreksel uit het Register tot inschrijving der acten van GEBOORTEN, gehouden te MEESTER-CORNELIS, in het jaar negentien honderd en elf.

Nummer: drie en twintig.

Heden den een en dertigsten Mei negentien honderd en elf, verscheen voor mij Frans Nicolaus Karel Indorf, buitengewoon ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Meester-Cornelis, bij verhindering wegens dienstzaken van den gewoon ambtenaar:
DOCTOR DOUWE ADOLF RINKES, oud twee en dertig jaren, van beroep ambtenaar voor de beoefening der Indische talen, wonende te Meester-Cornelis, die mij verklaarde, dat op den dertigsten Mei negentien honderd en elf, des voormiddags ten zeven ure, ten huize van hem aangever, uit zijn echtgenoote Hillegonda Geertruida Rutgers, zonder beroep, bij den aangever inwonende, is geboren een kind van de mannelijke kunne, aan hetwelk de voornamen:
JAN INNES
zijn gegeven, zijnde deze aangifte geschied in tegenwoordigheid van: August Joseph Martherus, oud acht en twintig jaren, van beroep eerste klerk en van Eugène Eduard Henri Louis Meijer, oud acht en twintig jaren, van beroep klerk, beiden op het Assistent-Residentiekantoor te Meester-Cornelis en wonende te Meester-Cornelis.
Na voorlezing en voorhouding is deze acte door den aangever, de getuigen en mij onderteekend.
(was geteekend) Dr. D.A. Rinkes, A.J. Martherus, E.E.H.L. Meijer, F.N.K. Indorf.
Voor eensluidend uittreksel uitgegeven den vijf en twintigsten Maart negentien honderd en dertig door mij Johannes Lukas Laurens Wenas, buitengewoon ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Meester-Cornelis, bij verhindering wegens andere ambtsbezigheden van den gewoon ambtenaar,
(was geteekend) J. Wenas.
Gezien voor legalisatie van bovenstaande handteekening van Johannes Lukas Laurens Wenas, buitengewoon ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Meester-Cornelis.
Batavia, den 26en Maart 1930.
De President van den Raad van Justitie te Batavia,
(was geteekend) H. Oele.
Voor eensluidend afschrift,
De ambtenaar van den Burgerlijken Stand
in de gemeente Maarn.


Jan Innes Rinkes


Getuigschrift

[column-group]
[column]
Facultas in Universitate AMSTELODAMENSI Medica declarat atque testatur Jan Innes Rinkes natum in oppido Meester Cornelis die XXX mensis V anni MCMXI, qui nomen suum manu propria subscripsit, prospere examen subiisse, quod vulgo dicitur ARTSEXAMEN, de quo agitur Statuti Academici Art. IV §§ XVIII-XXI (i.e. Decreti Regii d. XV m. Iunii a. MCMXXI in Actorum Publicorum Numero DCCC promulgati).
Quae cum ita sint, rite illeius obtinuit eum se profitendi, qui nostro sermone Arts appellatur (e lege lata die XXV m. Decembris a. MDCCCLXXVIII Act. Publ. no. CCXXII), cuius rei documento hoc ei diploma tributum est.
[/column]
[column]
De Faculteit der Geneeskunde aan de Universiteit te AMSTERDAM verklaart hierbij, dat Jan Innes Rinkes geboren te Meester Cornelis op 30 mei 1911 die zijn handteekening hieronder heeft gesteld, met goed gevolg heeft afgelegd het ARTSEXAMEN, bedoeld bij artikel 4 §§ 18-21 van het Academisch Statuut (Koninklijk besluit van 15 juni 1921, Staatsblad no. 800).
Op grond van dit examen heeft hij de hoedanigheid van Arts (Wet van 25 December 1878, Staatsblad no. 222) erlangd, ten bewijze waarvan hem dit getuigschrift is uitgereikt.
[/column-group]

AMSTERDAM, den 7en November 1945


Drs. Jan Innes Rinkes

De enige foto die er is: Jan Innes Rinkes (rechts) aan de operatietafel.


Drs. Jan Innes Rinkes

Jan Innes Rinkes was van januari 1946 tot en met 1975 huisarts in Langezwaag.
Zijn apotheekhoudende praktijk was gevestigd aan ’t Hou 14, 8404 GH.


Drs. Jan Innes Rinkes

“Na het beschieten van een Nederlandschen trein door Anglo-Amerikaansche vliegers.”
Jan Innes Rinkes staat rechts bij het kruisje.


Rode Kruis Herinneringskruis

HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
verleent aan
J. Rinkes, arts
HET HERINNERINGSKRUIS 1940-1945
als bewijs van grote erkentelijkheid voor het werk, in Rode
Kruis-dienst dan wel in de geest van het Rode Kruis verricht ten
tijde van de bezetting, de bevrijdingsstrijd als gedurende de eerste
periode van herbouw van het Vaderland, hier en overzee.